Wednesday, 01 June 2016 09:09

Очаква се откриване на процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на микро-, малките и средни предприятия в България и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Процедурата ще стартира през месец юни 2016 г.
• Могат да участват микро, малки и средни предприятия с персонал до 250 човека и годишен оборот до 97 млн. лв.
• Минималната стойност на помощта е 50 хил. лв., а максималната – 391 хил. лв.
• По тази процедура можете да кандидатствате за внедряване на ERP, BI и CRM системи, както и за облачни SaaS (Software as a Service) решения
• Можете да закупите още хардуера, нужен за внедряване на бизнес системите.