Warehouse Management (Logistics)

Инфо

 

Enterprise ERP/ Warehouse Management (Logistics). Управление на складово стопанство, проследяване по места и клетки чрез баркодове и мобилни устройства. Модулът предоставя възможност за реална визуализация на физическия склад и е интегриран с другите модули на SEN. 

Цел на внедряване на модул „Управление на складово стопанство" е оптимизиране на склада чрез :

 • Оптимално използване на складовите пространства;
 • Реална проследимост на партидите;
 • Автоматизиране на процесите по етикетиране, приемане и експедиране на стоките;
 • Ефективен контрол на запасите – анализ на стокови наличности по срокове на годност;
 • Изключване възможностите за грешки при приемане и изпращане на стоките.

 

Функционалност

Целите поставени при внедряване на модула се постигат чрез:
 • Налагане на строги организационни правила за работа;
 • Диференцирани роли на складов работник и отговорник по качествения контрол;
 • Разделяне склада на отделни зони и места – физически;
 • Етикетиране на всички стоки – етикетът носи необходимата информация съобразно нуждите на всяка организация: вид стока, партида, срок на годност, произход и др.;
 • Реално отражение в SEN на партиди, срок на годност и зона/място на съхранение.
Характеристики:
 • Работа в реално време (оnline) от много складове в единна база данни;
 • Складови места;
 • Всяко едно складово място се унифицира и отделя чрез създаване на уникален номер, и съответен етикет носещ информация за неговата позиция в цялостната схема на склада. 
 • Схематично целият склад се разграфява по реално използваните складови зони и места.
 • Заприхождаване и изпълнение на поръчки;
 • При заприхождаване и изпълнение на поръчка за изписване и местене на стока, движението се отчита чрез баркод скенер. Нареждането за изпълнение се получава от складовия работник на мобилното устройство.
 • Инвентаризация;
 • Извършва се автоматизирана инвентаризация към всеки един момент след етикетирането на всички стоки и разпределянето им по физически складови места.

Изображения

Файлове

 

  Име    Размер   Тип   Линк
Enterprise ERP/Warehouse Management    170Kb    PDF   Свали